Regulamin i Polityka Prywatności

§1

Serwis kulturalnie.waw.pl, jest serwisem umożliwiającym swoim użytkownikom poznanie kulturalnej oferty Warszawy oraz nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami serwisu, w celu wzajemnej wymiany informacji, komentarzy i ocen związanych z życiem kulturalnym Warszawy.

§2

1. Dostęp do serwisu kulturalnie.waw.pl jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet. Aby uzyskać dostęp do wszystkich oferowanych funkcji należy się zarejestrować.
§3

1. Rejestracja wymaga podania otrzymanego ciągu klucza rejestracyjnego, a także podania działającego adresu poczty elektronicznej e-mail. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.
2. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
1) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
2) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez kulturalnie.waw.pl zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
3) potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez kulturalnie.waw.pl w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.


3.Każdy użytkownik serwisu kulturalnie.waw.pl ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie traci on możliwość korzystania z serwisu.


4. Aby usunąć konto należy się zwrócić drogą mailową pod adres tomasz@kulturalnie.waw.pl

§4
1. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu kulturalnie.waw.pl
- nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
- umieszczania własnych danych celem poinformowania pozostałych użytkowników o konkretnych wydarzeniach, bądź instytucjach kulturalnych Warszawy, a także swoich preferencjach w stosunku do nich.
- korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych użytkowników, wydarzeń i instytucji.
- wyrażania swoich opinii.

§5

1. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis kulturalnie.waw.pl. Zaznaczamy, że Nick nie oznacza imienia i nazwiska, prosimy nie podawać imienia i nazwiska w formularzu. W świetle obecnego prawa spośród gromadzonych informacji przez nasz serwis jedynie adres email może stanowić daną osobową (jest to wciąż kwestia sporna). Dlatego informujemy, że użytkownik rejestrując się w kulturalnie.waw.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danej osobowej jaką jest adres email w celach marketingowych i komunikacji serwisu z użytkownikiem.


2. Gromadzone przez serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika.


3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wobec przekazania danych innym podmiotom.


4. Użytkownik publikuje inne dane osobowe niż wyżej wymieniony email na serwisie na własną odpowiedzialność, korzystanie ze strony nie wymaga od niego takich działań.

§6

1. Serwis kulturalnie.waw.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu kulturalnie.waw.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które serwis kulturalnie.waw.pl dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§7

1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisie kulturalnie.waw.pl wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
2. Użytkownik udziela serwisowi kulturalnie.waw.pl prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do kulturalnie.waw.pl - nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu.
3. Użytkownik serwisu kulturalnie.waw.pl uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

§8

1. Każdy z użytkowników serwisu kulturalnie.waw.pl zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności użytkownik zobowiązany jest do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz korzystanie z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników,
2) przekazywanie prawdziwych danych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom. Punkt ten nie odnosi się do profili zakładanych dla jakiejś formy organizacji do której należy więcej niż jeden użytkownik np. koła studenckiego, kapeli, amatorskiej trupy teatralnej.
3) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego regulaminu.
5) bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu,
6) zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.
3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .
4. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.


§9

1. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis kulturalnie.waw.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
2. W uzasadnionych przypadkach kulturalnie.waw.pl zastrzega możliwość usunięcia użytkownika z serwisu, czasowe, a nawet ostateczne, zablokowanie użytkownikowi dostępu do serwisu.


§10

1. Serwisowi kulturalnie.waw.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem.
2. Serwis kulturalnie.waw.pl zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z udostępnionych usług.
3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.

§11

1. Serwis kulturalnie.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników. Zapewniamy iż dołożymy wszelkich starań aby dane zgromadzone na stronie były rzetelne i sprawdzone, zastrzegamy jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy. Zgromadzone tutaj informacje publikowane są jedynie w charakterze informacyjnym.


2. Serwis Kulturalnie.waw.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez serwis.

§12

1. Serwis Kulturalnie.waw.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją Kulturalnie.waw.pl co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
2. Serwis nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i nie jest odpowiedzialny za należytą jakość towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§13

1. Serwis Kulturalnie.waw.pl nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
2. Serwis Kulturalnie.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

§14

Kulturalnie.waw.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, a także nie zwraca materiałów nie zamówionych.

§15

1. Zabrania się umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
1) tekstów, fotografii oraz pozostałych multimediów objętych prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia, w szczególności mamy tu na myśli prawa autorskie.
2) Osoby publikujące w serwisie Kulturalnie.waw.pl teksty, fotografie bądź inne multimedia oświadczają, że są właścicielami ich praw autorskich i przekazują je serwisowi kulturalnie.waw.pl w celu ich wykorzystania na stronie, bądź też, że zamieszczone przez nie teksty, fotografie bądź inne multimedia nie są objęte prawem autorskim.

2 Serwis Kulturalnie.waw.pl jest upoważniony obciążyć osoby łamiące punkt 1&15 wszelkimi kosztami związanymi z ewentualnymi roszczeniami osób których prawa zostały w ten sposób naruszone.

§16

Na kulturalnie.waw.pl stosujemy pliki cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu również przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne:

  • przez Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

  • Przez firmę GOOGLE IRELAND LTD z siedzibą w Irlandii w Dublinie na ul. BARROW STREET 4

Pliki coocies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe, a także, które kampanie reklamowe są efektywne. Dzięki nim wiemy, jaka grupa użytkowników odwiedza naszą stronę lub jest odbiorcą danej kampanii. Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą mieć wpływ na funkcjonalność naszego serwisu.


§17

1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2008 r.
Dane Firmy:

Kulturalnie waw pl Tomasz Kalka
Barcelońska 5/61
02-762 Warszawa
NIP: 5213466133redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--