Miejsce i termin:

Warszawa: 24.02.2018 r., godz. 9.00 do 18.00
Rejestracja otwarta do dnia 16.02.2018 r.

ADRESACI KONFERENCJI: Na konferencję zapraszamy przede wszystkim doktorantów, ale także osoby noszące się z zamiarem podjęcia studiów doktoranckich i próby przygotowania pracy doktorskiej, a w konsekwencji uzyskania stopnia naukowego doktora w wybranej dziedzinie nauk.

Program
PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ:
08.00-09.00 Rejestracja uczestników
09.00-09.15 Otwarcie obrad
9.15-10.00
SESJA 1. Kilka uwag o studiach doktoranckich i rozprawie doktorskiej
Aspekty prawne ubiegania się o stopień naukowy doktora i rozprawy doktorskiej (w tym omówienie i komentarz do projektu „Ustawa 2.0”)
Czy doktorat jest dla mnie?
Fazy doktoryzowania się
Organizacja czasu redakcji pracy doktorskiej
Korzyści i koszty doktoryzowania się – rozrachunek „in plus” i „in minus”
10.00-11.00
SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej
Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora
Przygotowanie planu pracy doktorskiej (konspekt, spis treści)
Wstęp i zakończenie (struktura, zasady przygotowania)
Case study – analiza przypadku
11.00-11.20 - Przerwa kawowa
11.20-13.00
SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej
Zestawienie bibliograficzne i jego selekcja
Strukturalizacja materiału (zakres, zasady wykluczania treści zbędnych)
Opracowanie materiału źródłowego
Częste błędy popełniane w trakcie redakcji części teoretycznej
Triki usprawniające redakcję dysertacji doktorskiej
Case analysis – analiza przypadku
13.00-13.30 – Obiad
13.30-15.00
SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej
Wybór metod, technik, narzędzi badawczych
Problem badawczy – konceptualizacja i struktura
Hipoteza i teza w rozprawie doktorskiej
Materiał pierwotny i wtórny – reguły analizy i opracowania
Ograniczenia badań własnych i sposoby ich redukcji/eliminowania
Prezentacja wyników badań własnych
Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników
Zasady wnioskowania na podstawie pozyskanych danych (dedukcja, indukcja)
Case study – analiza przypadku
15.00-15.15 - Przerwa kawowa
15.15-16.00
SESJA 5. Aspekty formalne pracy nad rozprawą doktorską
Autoreferat (struktura i zawartość merytoryczna)
Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)
Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne, wskazówki)
Case analysis – analiza przypadku
16.00-17.45
SESJA 6. Warsztat praktyczny – trening kreatywny – utrwalenie pozyskanej wiedzy
Zakres treningu: odpowiada zagadnieniom sesji 1-5, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania części empirycznej rozprawy doktorskiej
Metody treningu: mind map, praca indywidualna i w grupach, burza mózgów, metafory, skojarzenia
17.45-18.00 - Zamknięcie konferencjiKoordynator konferencji:
dr Klaudia Pujer
tel. kom. [+48] 606 168 165


comments powered by Disqusredakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--