Stern – Rosenstein – Streng/Włodarski
Między świadomym a podświadomym. Reminiscencje Zagłady w twórczości tych, którzy przetrwali

[for English version scroll down]

Wernisaż: 31.01.2020
Czas trwania wystawy: 01.02–28.02.2020

Czy język sztuki może oddać graniczne doświadczenia człowieka w XX wieku?

Jonasz Stern (1904–1988), Erna Rosenstein (1913–2004) i Henryk Streng/Marek Włodarski (1898–1960) to trzej bohaterowie tej opowieści. Każdy z tych artystów to wybitna postać polskiej kultury XX wieku. Stern współtworzył I i II Grupę Krakowską. Streng był uczniem Légera; prekursor surrealizmu w wielonarodowej grupie Artes we Lwowie współorganizował (wraz ze Sternem) I Wystawę Sztuki Nowoczesnej. Rosenstein wybitna malarka i poetka angażowała się w działania II Grupy Krakowskiej. Wszystkich łączą żydowskie pochodzenie oraz jedno miasto – Lwów. Łączy ich również trauma Zagłady, która dotknęła ich osobiście i pozostawiła po sobie niewymazywalny ślad.

Stern był świadkiem śmierci prawie 11 000 Żydów z lwowskiego getta. Sam przeżył własne rozstrzelanie i pogrzebanie. Streng/Włodarski przyjął, że może pozostać po wojnie w Polsce, ale pod nowym, nieżydowskim nazwiskiem – dawna tożsamość stała się dla niego ciężarem. Rosenstein straciła rodziców na polskich obrzeżach Zagłady, do końca towarzyszyło jej poczucie winy, że przetrwała, podczas gdy ukochani bliscy zostali zamordowani. Trauma Holokaustu tak silnie osadzona w biografiach trójki artystów zmieniła ich powojenną twórczość, prezentowane na wystawie dzieła to niepowtarzalne – świadome i nieświadome – świadectwa Zagłady w sztuce.

Kurator wystawy: Iwona Wojnarowicz

Wystawie towarzyszy dwujęzyczny katalog z tekstami Luizy Nader, Renaty Piątkowskiej i Piotra Słodkowskiego, wywiadem z synem Erny Rosenstein, Adamem Sandauerem oraz transkrypcją rozmowy Barbary Stern, żony artysty i Wojciecha Kopczyńskiego o Jonaszu Sternie (wyd. Libra Dom Aukcyjny & Galeria, Warszawa 2020, ISBN 978-83-954794-1-0)

Organizator wystawy:
Libra Dom Aukcyjny & Galeria
ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

 

                             

***

Stern, Rosenstein, Streng/Włodarski.
Between the Conscious and the Subconscious. Holocaust Reminiscence in Survivor Art

Vernissage: 31 January 2020, 7 p.m.
Duration: 01 February – 28 February 2020

Can the language of art render the 20th-century man’s limit experiences?

Jonasz Stern (1904–1988), Erna Rosenstein (1913–2004), and Henryk Streng/Marek Włodarski (1898–1960) are the three heroes of this story. Each of these artists is an eminent figure in the Polish 20th-century culture. Stern co-founded Cracow Group I and II. Léger’s student, Streng was a precursor of surrealism in the multi-national Artes group in Lvov. Together with Stern, Streng co-organized the First Exhibition of Modern Art. Prominent painter and poet, Rosenstein became engaged in the activity of Cracow Group II. The three of them shared their Jewish origin and one city — Lvov. Another thing they had in common was the Holocaust trauma, which affected them personally, leaving an indelible trace.

Stern witnessed the death of nearly 11,000 Jews from the Lvov ghetto and survived his own execution and burial. Streng/Włodarski decided that he could remain in Poland but under a new, non-Jewish surname, as his old identity had become a burden for him. Rosenstein lost her parents on the Polish fringes of the Holocaust. She had always felt guilty for the fact that she survived while her loved ones were murdered. The Holocaust trauma is so deeply rooted in these three artists’ biographies that it changed their post-war artistic output. The works of art on display here are unique — conscious and sub-conscious — testimonies to the Holocaust in art.

Curator: Iwona Wojnarowicz

The exhibition is accompanied with a Polish-English catalogue with texts by Luiza Nader, Renata Piątkowska, and Piotr Słodkowski; an interview with Erna Rosenstein’s son, Adam Sandauer; and a transcript of a conversation about Jonasz Stern between Barbara Stern, the artist’s wife, and Wojciech Kopczyński (Warsaw: Libra Dom Aukcyjny & Galeria, 2020; ISBN 978-83-954794-1-0)

Organizer:
LIBRA Auction House & Gallery
Złota 48/54, 00-120 Warsaw

mat. prasowe

 

Mamy dla Was egzemplarz katalogu towarzyszącego wystawie! Aby wziąć udział w konkursie, przesyłajcie na adres marta@kulturalnie.waw.pl odpowiedź na pytanie: w jakim zaoceanicznym mieście odbędzie się na wiosnę wystawa prac Erny Rosenstein? Odpowiedzi szukajcie na stronie Domu Aukcyjnego Libra. W temacie wiadomości wpisujcie: LIBRA. Przed końcem środy jedna spośród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, otrzyma od nas maila z prośbą o podanie danych do wysyłki.

 

 

 

Regulamin

Powiadomienie o wygranej zostanie wysłane na mailowo.

W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.

Serwis Facebook nie jest współorganizatorem konkursu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związane. Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 

 


Kategoria: Aktualności | Źródło:  Redakcja Kulturalnie.waw.pl | Cena:  darmowa
Kolportaż:  internet
comments powered by Disqus
Tagi dla tej recenzji:
Libra Dom Aukcyjny Sternredakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--