Wy­chodząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom na­szy­ch Widzów Luna po­wra­ca do re­trans­mi­sji na wi­e­l­kim ekra­nie naj­ci­e­ka­w­szy­ch przed­sta­wień londyński­ego Na­ti­o­nal The­atre i fra­n­cu­ski­ej Comédie-Française oraz cyklu Wy­sta­wy w Lunie, który pre­ze­n­tu­je ko­le­k­cje naj­wy­bi­t­ni­e­j­szy­ch ar­tystów ma­la­r­stwa z najważnie­j­szy­ch muzeów na całym świ­e­cie.

Za­pre­ze­n­tu­je­my spe­k­ta­kle z se­zo­nu 2015/2016 w we­r­sji ory­gi­na­l­nej z pol­ski­mi na­pi­sa­mi.
Pro­je­k­cje ki­no­we za­re­je­stro­wa­ne w te­ch­no­lo­gii High De­fi­ni­ti­on, zostały wyświ­e­tlo­ne z cy­fro­wy­ch kopii DCP zgo­d­ny­ch z między­na­ro­do­wym sta­n­da­r­dem ki­no­wym DCI (kopia cy­fro­wa DCP). Sta­n­da­rd ten gwa­ra­n­tu­je najwyższą jakość ob­ra­zu (ro­z­dzi­e­l­czość HD lub wyższą – 2k, 4k) oraz dźwięku prze­strze­n­nego Di­gi­tal Dolby Su­r­ro­und 5.1.

 

Pro­gram KU­L­TU­RA­L­NY­CH NIE­DZI­EL W LUNIE:
29.01 - Spe­k­takl Comédie-Française "Romeo i Julia"
5.02 - Spe­k­takt Na­ti­o­nal The­atre "Kaci"
12.02 - Spe­k­takl Na­ti­o­nal The­atre "Jak wam się po­do­ba"
19.02 - Wy­sta­wa z The Na­ti­o­nal Ga­l­le­ry w Lo­n­dy­nie: GOYA
26.02 - Wy­sta­wa z Mu­n­ch­mu­se­et i Na­sjo­na­l­ga­l­le­ri­et w Oslo: MUNCH
5.03 - Spe­k­takl Comédie-Française "Mi­za­n­tr­op"
12.03 - Spe­k­takl Na­ti­o­nal The­atre "Zi­e­mia ni­czy­ja"
19.03 - Wy­sta­wa z The Ba­r­nes Fo­un­da­ti­on w Fi­la­de­l­fii: RE­NO­IR, poważany i zni­e­ważany

 

Bi­le­ty:
no­r­ma­l­ny 35 zł
ulgo­wy/z kartą Lu­na­ty­ka 30 zł

Za­pra­sza­my na ko­lejną odsłonę Ku­l­tu­ra­l­ny­ch Nie­dzi­el w nie­dzi­elę 5 marca o godz. 17:00 - spe­k­takl Comédie-Française "Mi­za­n­tr­op"

Jedną z najważnie­j­szy­ch sztuk fra­n­cu­ski­ej dra­ma­tu­r­gii, „Mi­za­n­tr­opa” Mo­li­e­ra zo­ba­czy­my w reżyse­rii Clémenta He­rvi­eu-Légera, ak­to­ra i reżysera Co­me­die Fra­n­ca­i­se.

To jedna z naj­le­p­szy­ch sztuk ojca fra­n­cu­ski­ej ko­me­dii, wi­e­lo­znacz­na i nie­pod­dająca się je­d­nej in­te­r­pre­ta­cji. Spośród ko­me­dii Mo­li­e­ra wyróżnia ją szla­che­t­ność głównego bo­ha­te­ra Al­ce­sta, którego trzeźwe, cy­nicz­ne spo­j­rze­nie obnaża śmiesz­ności oto­cze­nia.

Osiem osób, które tworzą swo­i­sty mi­kro­ko­smos społeczny, umie­sz­czo­ne są w otwa­r­tej prze­strze­ni, na zewnątrz re­zy­de­n­cji, za­mi­ast w przy­tu­l­nym sa­lo­nie. Mo­bi­l­na prze­strzeń ma być me­ta­forą zmie­n­ności rze­czy­wi­stości wokół nas. Reżyser twi­e­r­dzi: „Teatr żyje i ro­zwi­ja się, karmi się do­ko­na­ni­a­mi po­prze­d­ni­ch wieków, ale zw­ra­ca się w stronę nad­chodzącego stu­le­cia. Należę do zespołu te­atru re­pe­r­tu­a­ro­w­ego i myślę, że bez świeżego podejścia do dzieł kla­sycz­ny­ch taki teatr nie ma racji bytu”.

Przed­sta­wi­e­nie z pol­ski­mi na­pi­sa­mi. Czas tr­wa­nia: ok. 180 minut.

 

KONKURS! Mamy dla Was podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Zgłaszajcie się w komentarzach pod postem na FB, przed końcem dnia jedna z osób, które to uczynią, otrzyma powiadomienie o wygranej. Powodzenia!

 


Kategoria: Aktualności | Źródło:  Redakcja Kulturalnie.waw.pl | Cena:  darmowa
Kolportaż:  internet
comments powered by Disqus
Tagi dla tej recenzji:
kino luna teatrredakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--