Regulamin konkursu filmowego

„Młodzi o Warszawie”

 

§1 Organizator

1. Organizatorem konkursu filmowego „Młodzi o Warszawie” jest Fundacja Instytut Innowacji.

 

§2 Przedmiot i cel konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie historii na scenariusz krótkometrażowego filmu edukacyjnego na temat Warszawy (film nie powinien być dłuższy niż 3 minuty).

Film powinien mieć pozytywny przekaz i humorystyczny akcent, tak, żeby budził zainteresowanie internautów.

 

2. Celem konkursu jest:

 

- Rozwój kreatywności młodzieży.

- Wspieranie młodych talentów.

- Ukazanie Warszawy oczami młodych osób jako miejsca, w którym warto jest mieszkać, realizować marzenia, rozwijać się i cieszyć się życiem.

- Ukazanie zarówno nowej jak i zabytkowej architektury, kultowych miejsc, wyjątkowych wydarzeń i osób związanych z Warszawą etc.

- Promocja Warszawy jako miasta dającego duże możliwości samorealizacji, a także możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, relaksu, zabawy, rozrywek kulturalnych i sportowych. 

- Zaproszenie do dyskusji czy nowe dzielnice, osiedla, inwestycje są przyjazne mieszkańcom.

 

§3 Uczestnicy

1. Projekt jest adresowany do uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów warszawskich uczelni.   

2. Uczestnicy konkursu mogą pracować indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

3. Uczestnikami konkursu są autorzy nadsyłanych prac konkursowych.

4. Każdy uczestnik może zgłosić w konkursie maksymalnie 3 prace konkursowe.

5. W przypadku prac konkursowych zgłaszanych grupowo, jeden uczestnik może pracować w maksymalnie 3 grupach.

 

§4 Opiekun uczestnika/zespołu uczestników

1. Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia (lub zespół, w skład którego wchodzi uczestnik poniżej 18 roku życia) zobowiązany jest do wskazania pełnoletniego opiekuna. Opiekunem uczestnika lub zespołu może być rodzic lub nauczyciel lub osoba upoważniona przez rodziców.

2. Opiekun uczestnika/ów nie może wpływać na sposób realizacji pomysłu przez uczestnika/ów.

3. W przypadku niepełnoletnich laureatów konkursu opiekun jest zobowiązany do uczestniczenia w jednodniowych warsztatach filmowych oraz zdjęć podczas realizacji filmów.

 

§5 Szczegółowe zasady konkursu

1. Konkurs ma formę opracowania historii na scenariusz filmu krótkometrażowego – do 3 min. – na temat Warszawy. Akcja filmu musi się toczyć w Warszawie.

2. Praca konkursowa powinna być przygotowana w formie opisu. Tekst opisujący historię na scenariusz nie powinien być dłuższy niż 1/2 strony A4 znormalizowanego maszynopisu.

3. Uczestnicy mają dowolność w opracowaniu historii na scenariusz filmowy (teledysk, dokument, film z wątkiem przygodowym, przyrodniczym, obyczajowym, komediowym, kryminalnym itp.).

4. Konkurs nie obejmuje historii na filmy rysunkowe i animowane.

5. W celach organizacyjnych i informacyjnych organizator będzie publikował informacje o konkursie na stronie www.ii.org.pl (strona internetowa Fundacji Instytut Innowacji).

6. Pracę konkursową wraz z podanym imieniem lub pseudonimem artystycznym oraz nr telefonu należy przesłać do dnia 13 grudnia 2015 na adres: warszawa@ii.org.pl, zgłoszenie można również umieścić bezpośrednio na platformie www.clickproject.pl .

7. Prace konkursowe złożone po wyznaczonym terminie tj. 13 grudnia 2015 r. będą odrzucone.

8. Prace konkursowe oraz inne dokumenty złożone w ramach zgłoszenia do udziału w konkursie nie będą odsyłane.

9. Szkoły, uczelnie, media, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne mają prawo do zamieszczenia informacji oraz innych materiałów promocyjnych na temat konkursu na własnych stronach internetowych i profilach społecznościowych.

 

§6 Przebieg konkursu

Konkurs przebiega w trzech etapach.

Etap I: październik  2015 – listopad 2015

1. Ogłoszenie konkursu: październik 2015r.

2. Zgłaszanie prac konkursowych: do 13 grudnia 2015r.

3. Ocena prac konkursowych i wyłonienie finalistów I etapu: grudzień 2015r. Finalistami I etapu będą autorzy 15 najlepszych prac konkursowych (do 30 osób w przypadku tylko zespołów dwuosobowych).

Wyniki I etapu zostaną ogłoszone na stronie www.ii.org.pl oraz na funpage’u fundacji Instytut Innowacji.

 

Etap II: Styczeń 2016 – marzec 2016

1. Jednodniowe warsztaty filmowe dla autorów 15 najciekawszych prac konkursowych: styczeń 2016r.

2. Nadsyłanie poprawionych scenariuszy przez uczestników warsztatów filmowych: marzec 2016r.

3. Ogłoszenie zwycięzców – autorów 3 najlepszych scenariuszy: marzec 2016r. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone na stronie www.ii.org.pl oraz na funpage’u fundacji Instytut Innowacji.

 

 

Etap III: kwiecień 2016 – czerwiec 2016

1. Realizacja 3 filmów w oparciu o zwycięskie scenariusze: kwiecień - maj 2016r.

2. Publikacja 3 filmów na kanale You Tube i przeprowadzenie głosowania na najlepszy film: maj- czerwiec 2016r.

3. Uroczysta emisja zwycięskiego filmu z udziałem honorowych gości, wręczenie nagrody/nagród dla autora lub autorów zwycięskiego scenariusza (kamery Go Pro).

 

§7 Scenopis filmu

1. Historia na scenariusz filmowy musi dotyczyć Warszawy. Akcja filmu musi toczyć się w Warszawie.

2. Film powinien mieć pozytywny przekaz i humorystyczny akcent, tak, żeby budził zainteresowanie internatów.

3. Pomysł (w zależności od gatunku) może zawierać fikcyjną historię, ale nie może naruszać praw osób trzecich oraz zawierać treści obraźliwych.

4. Do konkursu nie dopuszcza się prac naruszających dobra osobiste i prawa autorskie innych podmiotów.

 

§8 Nagrody

1. Nagrodą dla 15 zespołów finalistów konkursu (autorów najciekawszych scenariuszy) będzie udział w jednodniowych warsztatach filmowych. Warsztaty będą prowadzone przez aktorów i profesjonalną ekipę filmową.

2. Spośród finalistów zostaną wybrane trzy osoby (lub zespoły), które uzyskają największą ilość punktów w ocenie nadesłanych scenariuszy. Na podstawie 3 scenariuszy powstaną 3 krótkometrażowe filmy o Warszawie.

3. Filmy zostaną zamieszczone na kanale You Tube. Autorzy scenariusza na film, który uzyska największą oglądalność zdobędą główną nagrodę – kamery GoPro oraz nagrody pieniężne na pokrycie kosztów podatku od nagrody głównej. (W przypadku zespołów dwuosobowych każdy uczestnik otrzyma nagrodę w postaci kamery).

 

§9 Komisja Weryfikacyjna i Komisja Konkursowa

1. W składzie Komisji Weryfikacyjnej na I etapie oceny prac konkursowych zasiądą 3 przedstawiciele Fundacji Instytut Innowacji. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej wyłonią w drodze głosowania Przewodniczącego oraz Sekretarza. Decyzje członków Komisji Weryfikacyjnej zostaną podjęte w formie protokołu.

2. Na podstawie przesłanych prac konkursowych Komisja Weryfikacyjna wybiera 15 najciekawszych pomysłów na scenariusz filmowy (finalistów), którzy zostaną zaproszeni do II etapu konkursu i udziału w jednodniowych warsztatach filmowych z udziałem aktorów i profesjonalnej ekipy filmowej.

3. Finaliści konkursu po udziale w warsztatach filmowych powinni na podstawie wcześniej nadesłanej historii przygotować uzupełnione i dokładne scenariusze na film krótkometrażowy, które będą oceniane przez Komisję Konkursową. W skład 7 osobowej Komisji Konkursowej na II etapie zasiądą przedstawiciele Fundacji Instytut Innowacji, przedstawiciele Dom Development oraz eksperci.

Członkowie Komisji Konkursowej wyłonią w drodze głosowania Przewodniczącego oraz Sekretarza. Decyzje członków Komisji Konkursowej zostaną podjęte w formie protokołu.

4. Komisja Konkursowa spośród finałowych prac wybierze 3 najciekawsze scenariusze i ogłosi zwycięzców.

5. Komisja Weryfikacyjna i Komisja Konkursowa są w swoich decyzjach całkowicie autonomiczne i niezależne.

6. Decyzja Komisji Weryfikacyjnej i Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwołania.

7. Prace zostaną ocenione na I i II etapie w skali 1-10 punktów, w kategoriach:

a) pozytywny przekaz filmu i akcent humorystyczny,

b) walory edukacyjne filmu,

c) spójność fabuły/miejsca akcji/charakterystyki bohaterów,

d) ocena możliwości realizacji filmu

e) kreatywność

O kolejności miejsca decyduje ilość zliczonych punktów.

 

§10 Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Dla młodzieży, która niezależnie od przyczyny nie przystąpi do konkursu w wyznaczonym terminie, nie przewiduje się dodatkowego terminu.

3. Nadzór merytoryczny nad konkursem pełni Komisja Weryfikacyjna.

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie w celach niekomercyjnych scenariusza lub jego fragmentów do celów dydaktycznych lub promocyjnych.

5. Zwycięzca/zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na przekazanie autorskich praw majątkowych do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie wykorzystania scenariusza i dalszego rozporządzania nim na rzecz fundacji Instytut Innowacji.

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i terytorialnie wykorzystanie ich pomysłów przez fundację Instytut Innowacji.

7. Zwycięzcy wyrażają zgodę na realizację filmu krótkometrażowego na podstawie scenariusza przez Fundację Instytut Innowacji.

8. Fundacja Instytut Innowacji zastrzega sobie prawo ingerowania w scenariusz oraz wykorzystania tylko jego fragmentu.

9. Zrealizowane filmy staje się własnością fundacji Instytut Innowacji.

10. Fundacja Instytut Innowacji zobowiązuje się do podawania informacji o autorach scenariusza, wszędzie tam, gdzie filmy będą pokazywane.

10. Realizator konkursu zastrzega prawo niedopuszczenia do udziału w konkursie prac konkursowych, w przypadku których zgłaszający nie dopełnili w całości warunków Regulaminu.

11. Organizator dopuszcza zmiany terminów dla poszczególnych etapów/części konkursu.

12. Regulamin jest dokumentem określającym zasady konkursu. W przypadku wątpliwości dotyczących poszczególnych zapisów, realizator konkursu udziela w tym zakresie informacji telefonicznych lub e-mailowych: tel.: 22 654 64 35 , e-mail: warszawa@ii.org.pl  

14. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 


Kategoria: Aktualności | Źródło:  Informacje prasowe | Cena: 
Kolportaż: 
comments powered by Disqus
Tagi dla tej recenzji:redakcja / kontakt | reklama | linki | regulamin i polityka prywatności| korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies
--